Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

Li informem que, per a la utilització de determinats serveis de la pàgina Web www.elbsa.com, és necessari que l’usuari hagi proporcionat prèviament determinades dades de caràcter personal. Excepte als camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de resposta no impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que ofereix la pàgina Web. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat d’Elbsa, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de Protecció de Dades (LPD).

Així mateix, queda informat del tractament automatitzat al qual seran sotmesos totes les seves dades a què Elbsa tingui accés com a conseqüència de la seva sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats de comercialització de productes o serveis de la pàgina Web www.elbsa.com, així com del manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual.

L’usuari queda informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establits en la legislació vigent, podent enviar un correu electrònic a administracio@elbsa.com o bé un correu certificat a la direcció següent: Elbsa, Plaça Cardenal Pou núm.8 (07500) Manacor. Elbsa garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

No obstant això, Elbsa revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. En cap moment Elbsa usarà aquestes dades per a altres fins aliens com la venda, reproducció o divulgació en altres mitjans sense el consentiment de l’usuari.

UA-22298047-1